Elfogadott szövegek - november , Péntek

Principles cukorbetegség kezelésének pálya klinikai leírások

Dental Tribune Hungary Edition No. MÁJUS www. Kovács László fogorvos, rendelo˝tu- lajdonos az iparágban rekord összegnek számító 5 millió euróért értékesítette 2 telephelybo˝l álló, összesen 7 székes fo- gászati magánrendelo˝jét. E szögesen ellentétes megítélések közeledését nem segítette, hogy eb- ben az időszakban szinte semmilyen nyilvános párbeszéd nem alakult ki a járványkezeléssel kapcsolatos te- endőkről. Ahogy a központi intézke- déseket egyre inkább a vakcina-poli- tika határozta meg, úgy jutott egyre kisebb szerep bennük a járványszak- mai szempontoknak.

A — szokásos transzparencia-követelményeknek nem megfelelő — keleti vakcináknak utat nyitó politikai döntéssel hiá- ba próbált vitába szállni az Magyar Orvosi Kamara. Ám az OGyÉI a Sinopharm-vakcina esetében ezt követően is csupán egy nem túl friss gyári tájékoztatót tudott megoszta- ni az oltóorvosokkal. Ezt már az egyszer oltottaknak is — azaz a tényleges védelem kialakulása előtt hetekkel — automatikusan kiküldték.

Panaszkezelés

Hiába hívták fel a szakemberek a figyel- met arra, hogy ez így a védőintézke- dések indokolatlanul laza kezelésére is bátoríthatja az érintetteket. Később annak az aggálynak sem volt különösebb foganatja, hogy ér- telmetlen — a ténylegesen védettek aránya helyett — a beadott vakcinák számához kötni az egyes megszo- rítások visszavonását.

Így aztán a tavaszon végighúzódott egyfajta termelési verseny is, ahol a mér- földköveket az egyszer beoltottak kerek számai jelölték.

principles cukorbetegség kezelésének pálya klinikai leírások

Ez utóbbi talán nincs is olyan messze. Azonban a felmérés kimutatta, hogy amint az újranyi- tással kapcsolatos tervek egyértel- művé váltak, a fogászati piac iránt is kezdett visszatérni a bizalom. Újranyitás Ugyancsak pozitív változás volt tapasztalható júliustól, attól a hó- naptól számítva, hogy a fogorvosi praxisok folytathatták a betegek személyes ellátását, és nem csak sürgősségi esetekben.

Különösen nagy volt az igény a magánfogá- szatokra, ami a jelentés szerint a videóhívás konzultációk élén- külésének tudható be.

Toborzás A járvány egy nagyon kiélezett ver- senyhelyzetet teremtett toborzási szempontból és ez a munkatársak költségeinek növekedéséhez vezetett. A praxisok márciusi bezárása a kereslet és kínálat jelentős változásá- hoz vezetett.

principles cukorbetegség kezelésének pálya klinikai leírások

A magángyakorlatban dolgozó munkatársak közül többen úgy döntöttek, hogy az NHS Nem- zeti Egészségszolgáltatási Szektor ke- retein belül látnak el több feladatot, ami ideiglenes többlethez vezetett. Piac helyreállása A jelentés azt sugallja, hogy az el- múlt időszakban nem volt áreme- lés, a COVID előtti árak pedig elején tértek vissza. Legalábbis erre utalt az a részhajrá, amivel a 4 millió elérését biztosították a kitű- zött időpontra. A határnap hajnalán váratlanul felszabadított ezer Pfizer-vakcinára hatalmas volt az érdeklődés.

A kormány eddig szerencsésnek bi- zonyult a lazítás időzítésével. Bár április elején figyelmeztették a szak- emberek, hogy a járvány szempont- jából korai a nyitás, hiszen éppen csúcsokat dönt a napi halálozás, az első hónap végére a helyzet valamit javult.

Május elejére — még mielőtt ideért volna az indiai vírusmutáció is — a kórházakra nehezedő nyomás is enyhült.

Azt megelőzően, amikor a járvány harmadik hulláma rácsúszott a má- sodikra, példátlan terhelés volt az in- tézményeken. A hazai egészségügyi ellátás szinte csak a covidosok ápo- lására-gyógyítására szűkült. Április elején a miniszter még a rákszűrő vizsgálatokat is felfüggesztette, hogy kímélje az ágazat erőforrásait.

A kö- zönség inkább csak az ilyen hírekből, meg Facebook-posztokból értesülhe- tett arról, hogy mekkora a baj, mert a sajtót továbbra sem engedték a terepen dolgozók közelébe. Sőt a kü- lönböző kórházakban gyógyítók sem férhettek hozzá egymás szakmai adataihoz, tapasztalataihoz. E bezár- kózás ellen az orvosi kamara és a Ma- Kép: Shutterstock gyar Orvosok Szakszervezete is szót emelt. Az országos kórház-főigazgatóság vi- szont rögtön reagált, amikor az ózdi kórház főigazgatója, Bélteczki János nyíltan beszélt a városi tévének ar- ról, hogy milyen fizikai és szellemi megpróbáltatásnak vannak kitéve a kollégái.

Tőle tudjuk, hogy náluk a lélegeztetőgépre kapcsolt betegek 84 százaléka meghalt, de van kórház, ahol százalék volt ez a veszte- ségarány. Bucsi László arról is beszélt a helyi lapnak, hogy a bérelt hűtő- konténereik is megteltek, az egyhá- zakat arra kérte a belügyminiszter, hogy szombat-vasárnap is temesse- nek.

A név nélkül nyilatkozók arról is beszéltek a lapoknak, hogy a na- gyon rossz halálozási arányban óriási szerepe van a szakember- hiány miatt leromlott ellátás- nak. A harmadik hullámra már hiányzott az a egészség- ügyi dolgozó is, aki nem volt haj- landó vállalni a március 1. Az egészségpolitika megpróbálta ezt is sikerként kommunikálni. Jenei Zoltán országos kórház-fő- igazgató óriási eredménynek ne- vezte, hogy az érintettek 95 szá- zaléka aláírt.

Akik márciusban aláírtak, maradnak is egy ideig: nem mondhatnak fel, amíg tart a veszélyhelyzet, azt pe- dig éppen most hosszabbította meg őszig az Országgyűlés.

Hogy azután sokan menekülnek-e el az ágazatból, azt principles cukorbetegség kezelésének pálya klinikai leírások csak megtippelni lehet. A már idézett kamarai alelnök, Lénárd Rita úgy becsülte, hogy a ma ott dol- gozók akár harmada is elhagyhatja az állami egészségügyet, vagy akár a gyógyító-hivatást is.

A járvány árnyékában számos olyan folyamat is elindult, ami- nek a hatása az ágazat működésé- re akár mélyreható is lehet, ám ma még kiszámíthatatlan.

A fényképeket intelligens eszközök segítségével készítenék, amik továbbítanák azokat a fogor- vosnak kiértékelésre. Az új rendszer javítaná a rutinszerű fogorvosi ellá- táshoz való hozzáférést és csökken- tené a nem megfelelő vagy felesle- ges beutalásokat, ezáltal segítve az utazási és várakozási idő minimali- zálását.

A projekt a Commonwealth Tu- dományos és Ipari Kutatószerve- zet és a Telethon Kids Institute együttműködésében zajlik, és a kutatást a perthi Nyugat-Auszt- rália Egyetem kutatócsoportja vezeti. A kutatás, több folya- matban lévő kutatásnak a része, melyeknek célja a fogorvosi ellá- táshoz való hozzáférés megköny- nyítése.

A 12 hónapos projekt célja egy rendszer kifejlesztése csecsemők és gyermekek szűrésére, okostele- fonnal készített képek felhaszná- Ausztrália kutatói egy olyan projekten dolgoznak, amely elo˝segítené a rutinszeru˝ fogorvosi principles cukorbetegség kezelésének pálya klinikai leírások való hozzáférést és csökken- tené a nem megfelelo˝ vagy felesleges beutalásokat. A képeket a fogorvosok a számítógépükről érnék el, és így képesek lennének meghatározni, hogy szükség van-e azonnali beu- talásra vagy az késleltethető.

Az egysze- rű okostelefonok által készített ké- pek felhasználhatók a fogak egész- ségének szűrésére — folytatta. Marc Tennant, az egyetem pro- fesszora. Tennant kifejtette, hogy a jelen pro- jekt a gyermekek szájegészségére összpontosít, de a tágabb program a felnőtteket is magába foglalja.

Megjegyezte azt is, hogy nem a pro- fesszionális fogorvosi vizsgálatok A projekt nemrégiben 50 USD 14,7 millió Ft állami kormányza- ti támogatást kapott, melyet Ten- nant szerint a SARS-CoV-2 járvány során egyre nagyobb érdeklődés kísért. A szakrendelőknél éppen fordított a helyzet.

A vészhelyzetre való hivatkozás náluk arra szolgált, hogy az önkormányzati rendelőket is az országos kórházi főigazgató irányítása alá vonják. Van, ahol eb- ben máris az államosítás előkészí- tését látják. A háziorvosoknak, akiknek most az oltásszervezés is a nyakába sza- kadt, e hetekben kellett dönteniük arról is, hogy bekapcsolódnak-e valamely praxisközösségbe?

Ám a fogorvosi alapellátók mintegy húsz százaléka, köztük is- kolafogászatok, fogszabályozással foglalkozók, még az alapvonalig sem jutottak el. Miután kimaradtak e közösségekből, jogszabályválto- zásra lesz szükség ahhoz, hogy ők is hozzájuthassanak a megemelt bé- rükhöz. Minden jog fenntartva. A Dental Tribune International GmbH előzetes írásbeli enge- délye nélkül bármilyen módon, egészben vagy részben történő sokszorosítása kifeje- zetten tilos. A Dental Tribune International mindent megtesz annak érdekében, hogy a klinikai információkat és a gyártók termékeiről szó- ló híreket pontosan adja közre, nem vállal azonban felelősséget a termékekről szóló ál- lítások helytállóságáért vagy a nyomdahibá- kért.

A kiadó nem vállal továbbá felelősséget sem a terméknevekért vagy -leírásokért, sem a hirdetők közleményeiért.

Rendeletre irányuló javaslat 1 a preambulumbekezdés új 1a Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. Módosítás 4 Rendeletre irányuló javaslat 5 preambulumbekezdés 5 Ez a pandémia példa nélküli globális egészségügyi válsághoz vezetett, amely súlyos társadalmi-gazdasági következményeket és emberi szenvedést okozott. A Covidvilágjárvány és konkrétabban a betegség azon mérsékelt vagy súlyos esetei, amelyek közbenső vagy intenzív orvosi ellátást igényelnek, számos egészségügyi rendszert juttattak az összeomlás szélére az Unión belül és azon kívül is, és olyan példa nélküli globális egészségügyi válsághoz vezettek, amely súlyos társadalmi-gazdasági következményeket és emberi szenvedést okozott, különösen a krónikus megbetegedésekben szenvedő embereket sújtották, korai elhalálozással és krónikus megbetegedésekkel jártak, és legsúlyosabban a legkiszolgáltatottabbakat, a betegeket, a nőket, a gyermekeket, a gondozókat és az időseket érintették.

A szerzők által kifejtett véleményt a sajátjuknak kell tekin- teni, és azok semmi módon nem tükrözik a Dental Tribune International véleményét.

Kiadja: DP Hungary Kft. A külön- böző lézerek hullámhossza eltérő, az adott hullámhosszú fény pedig egyedi kölcsönhatásba lép a kezelt specifikus szövettel [1], amelynek fő hatása az ablációtól a dekonta- mináción át a fotobiomodulációig terjed.

Bármely rendelkezésre álló fogászati lézeres tananyag követé- se után világossá válik, hogy egy adott fogászati lézerkezelés akkor optimális, ha a kezelési protokoll két különböző hullámhosszt tar- talmaz.

Hazai továbbképzések, rendezvények

A következőkben áttekint- jük a TwinLight kezelési koncepció szélesebb körű alkalmazását a fo- gászatban. Lézerrel asszisztált sebészet A szájsebészetben számos indiká- ció kezelhető sikeresen lézerrel. A változó impulzussal rendelkező Er:YAG lézer egy arany- időtartamú standard, mivel klasszikus hő- vagy mechanikai károsodás principles cukorbetegség kezelésének pálya klinikai leírások, ki- váló szöveti gyógyulás kíséretében kezelhetők vele diabéteszes neuropátia diéta lágy- és a kemény szövetek.

A rezgésmentes működés, a lágy- és csontszövetek gyorsabb regenerá- ciója, a viszonylag fájdalommentes gyógyulás, valamint a baktericid és biostimuláló hatás az Er:YAG lézert fontos sebészeti eszközzé teszi.

Kü- lönleges diabetes fekély kezelésére, mint például a biszfoszfonátkezelés alatt álló bete- gek állkapcsaiban az osteonekrózis kezelésekor, ezek a tulajdonságok még fontosabbá válnak [5].

Lézerrel asszisztált endodoncia A sikeres gyökérkezelés érdekében a lézer két kritikus lépés során lehet használni: a gyökércsatorna smear layer eltávolításánál, illetve a bakté- riumoknak a gyökércsatorna min- den részéből való eltávolításakor [6]. Klasszikusan a smear layer teljes el- távolítása lehetetlen, különösen az oldalcsatornákból.

Az Er:YAG lézer 1. Dekontamináció Nd:YAG lézerrel b. Kresimir Simunovic jóvoltából. Száraz és mély dekontamináció Nd:YAG lézerrel b. Mély ferto˝tlenítés és biomoduláció Nd:YAG lézerrel b.

A nátrium-hi- poklorit alternatívájaként a gyökér- csatorna öblítése és szárítása után az Nd:YAG lézer használható a mély dekontaminációhoz. Endodontikus esetekben a TwinLight eljárással 2.

Külföldi továbbképzések, rendezvények

Lézerrel asszisztált parodontális eljárások A modern parodontális terápia célja a fertőzött lágy és kemény szövetek sebészeti vagy nem sebészeti úton történő eltávolítása.

Több előnye is van a lézeres principles cukorbetegség kezelésének pálya klinikai leírások a klasszikus módsze- rek kombinálásának a parodontális kezelések során. A megfelelő kez- előfejjel ellátott Er:YAG lézer a fogkő és calculus eltávolítása [10] közben eliminálja a baktériumokat [11,12], endotoxinokat [13] és lipopoliszacha- ridot a gyökér kemény felületéről, és a granulomatosus szövetet a puha íny területéről. Az Nd:YAG lézer a fo- gínytasak kezdeti megtisztításának [] és a hámréteg eltávolításának nélkülözhetetlen eszköze.

A lézeres kezelés jó klinikai és mikrobiológiai eredményeket mutat, mivel a leg- jobb megoldást nyújtja a dekontami- nációra és a smear layer eltávolításá- ra; ezzel megszünteti a parodontális probléma okát és jobb felületet te- remt a fibroblaszt sejtek megtapadá- sához [18].

Mindkét hullámhossz ja- vítja a kezelés eredményét [] és a páciens diabetes mellitus 2 típusú kezelés [21,]. Számos parodontális műtéti eljárás, mint például az ínykimetszés, az ínyplasztika vagy a bölcsességfog felszabadítás lézerrel elegáns mó- don elvégezhető [27]. Az íny depigmentációja 7 nappal a ke- zelés után b. Az implan- tációs eljárás principles cukorbetegség kezelésének pálya klinikai leírások minden lépésében különféle lézerhullám- hosszak játszanak szerepet.

Az implantátumot körülvevő lágy- szöveteket elő kell készíteni az imp- lantátum behelyezése előtt. Számos lézerhullámhossz használható eh- hez a lépéshez, de az Er:YAG lézerek kevesebb fájdalmat okoznak, mivel a dióda, Nd:YAG vagy CO2 lézerekkel ellentétben nem melegítik a szöveti felületet, és a beteg ugyanezen okból gyorsabban is gyógyul [29]. A granulációs szövetek eltávolítása és a műtéti terület fertőtlenítése az extrakciók után a következő olyan fontos lépés az implantációs eljárá- sokban, ahol az Er:YAG lézerek dön- tő szerepet játszanak 4.

Az ER:YAG lézersugár erős vízben tör- ténő abszorbciója miatt, megfelelő paraméterbeállításokkal energi- asűrűség és az impulzus időtartam — csak a lágyszövetet távolítja el. A granulációs szövet eltávolítását és a felületi fertőtlenítést követően [27] az Nd:YAG lézer alkalmazható mély fertőtlenítésre és olyan biomodulá- cióra, amely elősegíti a gyógyulást, így enyhíti az ödémát és a fájdal- mat. A csont ablációja Er:YAG [30] lézer- rel a kívánt koronális csontsűrű- ség-vastagság elérése érdekében előnyös, például egy késpenge vé- konyságú rész eltávolítása során a sík felület kialakításához, vagy ab- lak készítésekor sinus lift műtétnél, vagy egy csontblokk kivételnél, il- letve a csont hasításánál.

Ezenkívül könnyebb megjelölni az első fúrási helyet Er:YAG lézerrel, különösen kezdő implantológusok számára, mivel a lézersugár nem csúszhat el és okozhat iatrogén sérülést, mint például egy implantátumfúró.

Az Er:YAG lézert az implantátu- mágy előkészítésével kapcsolatos speciális indikációkhoz használ- ják, például amikor a csont nagyon vékony és puha. Előnyös az imp- lantátumágy lézerrel történő elő- készítése a terület fertőtlenítésé- hez, a smear layer eltávolításához, az osteoblasztok aktiválásához és a csontimplantátum közötti na- gyobb kapcsolódó felület elérésé- hez a korai gyógyulás során [31].

Az implantátum feltárása Er:YAG lézerrel gyors gyógyulást eredmé- nyez, ezáltal megkönnyíti a protézis utáni gyors rehabilitációt, valamint betegbarát [32]. A hosszabb és rövi- debb Er:YAG impulzusok kombiná- ciója ehhez az eljáráshoz biztosítja, hogy a lenyomatok késedelem nél- kül készüljenek. A vízhűtéssel biztonságosan hasz- nálható Er:YAG [33] segítségével a granulációs szöveteket a csont és az implantátum felületén egya- ránt eltávolíthatjuk a fertőtlení- téssel egy időben [34].

Az Nd:YAG lézer a mély fertőtlenítéssel és a biomodulációval egészíti ki a ha- tásokat.

A műtéti terület extrakció utáni tisztításához hasonlóan a nagyon törékeny környező csont is ép maradhat, mivel nincs me- chanikai vagy kémiai trauma az implantátum körüli granulációs szövet eltávolítása közben. Koronahosszabbítás 6 hónappal kezelés után b. Közvetlenül az ínykimetszés és a carieses elváltozás eltávolítása után b.

Lézerrel asszisztált esztétikai fogászat A fogpótlások készítése során az Nd:YAG lézer nagyon hasznos a le- nyomatkészítés előtti preparációra, vagy szükség esetén az előkészített fogak érzékenységének csökkenté- sére. Javasolt a parodontális kezelés vagy a fog íny-visszahúzódás miatti dentintúlérzékenység csökkentése vagy kiküszöbölése az idegvégző- dések modulálásával vagy a den- tintubulusok lézerrel történő zárá- sával.

Az íny elszíneződések kezelése [37] 6. A pigmen- tált bazális réteg de-epitelizáció- ja hosszabb Er:YAG impulzusok- kal érhető el. Kis mennyiségű vízpermet használata esetén a műtét alatt enyhe vérzés léphet fel, de a szövet gyorsabban gyó- gyul. A kezelés gyors, fájdalommentes és termikus mellékhatások nélküli, különösen, ha az impulzusok időtartama elég rövid — jellemzően mik- roszekundum. Az üreg szegélyei a jobb esztétikai megjelenés és a hosszú távú színstabilitás érdeké- ben lesarkíthatók, ha a lézer elég hatékony ahhoz, hogy szükség ese- tén kis mennyiségű zománcot tá- volítson el.

principles cukorbetegség kezelésének pálya klinikai leírások

Ha a carieses elváltozás az ínyszél alá ér, akkor a mikroszekundum közötti impul- zustartamú 7. A rutin lézeres esztétikai beavatkozások közé tartozhat a koronahosszabbítás vagy az íny- 5. Az Er:YAG lézer használata során szinte nincs szükség anesz- téziára, mivel nem keletkezik hő- károsodás a szövetben. Az eljárás eredménye a stabil fogínymagas- ság.